Ново Членство

Членувањето во Сојузот е доброволно.

Основачите се членови на Сојузот со еднакви права и одговорности, како и другите членови на здружението.

Физичко лице може да биде член на Сојузот доколку ги исполнува законски пропишаните услови за членување во Сојузот и доколку:

  • по својата стручност и образовен профил припаѓа на сообраќајната струка;
  • има работни, стручни, научни и други искуства на полето на сообраќајот и сообраќајното инженерство;
  • ги познава, прифаќа и се согласува да работи на остварувањето на утврдените цели на Сојузот, и со своето лично залагање може да даде соодветен придонес за нивно остварување согласно законските прописи и актите на Сојузот.

Член во Сојузот може да биде и правно лице.

Scroll to top