Author: admin

Седница на ЗСИМ 30.01.2021

Врз основа на член 27 од Статутот на Здружение на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ), и член 10 од Деловодник за работа на ЗСИМ, претседателот на ЗСИМ свикува седница на ЗСИМ на ден 30.01.2021 година (сабота) со следниот: ДНЕВЕН РЕД: 10:00 – 10:10 Пријавување на членови на ЗСИМ.10:10 – 10:15 Воведно обраќање.10:15 – 10:20 Усвојување […]

Прва студентска конференција „Техниката и урбаниот развој – ТУР“

 На 11.11.2020 на Техничкиот факултет – Битола се одржа Првата студентска конференција „Техниката и урбаниот развој-ТУР“ на која ЗСИМ учествуваше како поддршка на студентите и науката. Станува збор за студентска научна конференција, во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на науката.  Главна цел на конференцијата беше подигнување на степенот на научноистражувачка работа кај студентите, подигнување […]

Гостувачко предавање 04.12.2019

По повод одбележување на денот на сообраќајните инженери, Здружението на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ) во соработка со Комора на овластени архитекти и овластени инженери (КОАИ), оранизира настан кој е дел од континуирано стручно усовршување на сообраќајните инженери, со гостувачко предавање на тема: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ СО ИЗБОР НА СОВРЕМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ХОРИЗОНТАЛНА […]

Scroll to top