Гостувачко предавање 11.05.2022

Инспекција на безбедноста на патиштата (Road safety inspection)

На 11 мај 2022 година, во просториите на Комората, по две годишна пауза, се одржа стручно предавање со физичко присуство. Предавањето насловено „Инспекција на безбедноста на патиштата (Road safety inspection)“ – Законска регулатива, изготвување на извештај од инспекција (практични примери од регионот) и примена на извештајот се спроведе во организација на Одделението на сообраќајни инженери при Комората во соработка со Здружението на сообраќајни инженери на Македонија.

Настанот го отвори раководителот на Одделението за сообраќај Андон Петровски, а присутните со свое обраќање ги поздрави претседателката на Комората на овластени архитекти и инженери, м-р Кристинка Радевски. Таа изрази задоволство за големиот интерес за предавањето и ја истакна заложбата на Комората да им овозможи на своите членови можност за професионален развој и едукација.

Предавањето го одржа г-ѓа Диана Русинова, Експерт по безбедност на патиштата од Софија, Република Бугарија. Таа во својата презентација се осврна на тоа дека сообраќајот, посебно патниот сообраќај како начин и стил на социјално и индивидуално живеење е еден од современите предизвици на нашето време. Истакна дека сообраќајот истовремено e многу сериозен извор на разновидни загрозувања, опасности и сообраќајни незгоди чии последици се: човечките животи, потешки и полесни повреди и големи материјални штети. Безбедноста на сообраќајот е една комплексна општествена, хуманистичка и техничка наука, па во склад со тоа, а имајќи го предвид огромниот број на фактори кои влијаат на безбедноста на сообраќајот, може да се заклучи дека мерењето, односно оценувањето на безбедноста на сообраќајот не е едноставно. Како еден од факторите за подобрување на безбедноста е Инспекцијата за безбедност на патиштата (RSI) која претставува систематски преглед на лице место на постоечки пат или дел од патот за да се идентификуваат опасните услови, проблеми, недостатоци кои можат да доведат до сериозни несреќи

На настанот присуствуваа педесетина учесници, на сите присутни им беа доделени сертификати за континуирано стручно усовршување.

Гостувачко предавање 11.05.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top