Седница на ЗСИМ 24.02.2022

Врз основа на член 27 од Статутот на Здружение на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ), и член 10 од Деловодник за работа на ЗСИМ свикувам седница на ЗСИМ на ден 24.02.2022 година (четврток) со следниот:
ДНЕВЕН РЕД:
17:00 – 17:10 Пријавување на членови на ЗСИМ.
17:10 – 17:15 Воведно обраќање.
17:15 – 17:20 Усвојување на дневен ред.
17:20 – 17:30 Усвојување на записник од одржана седница на собрание на 30.01.2021 година.
17:30 – 17:40 Активности на ЗСИМ во 2021 година.
17:40 – 17:50 Разно.
17:50 – 18:00 Кафе пауза (оn-line) и пријавување за стручни презентации.
1 18:00 – 18:50 Стручни презентации од областа на сообраќајното инженерство, кои се дел од континуирано стручно усовршување.

Седница на ЗСИМ 24.02.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top