Гостувачко предавање 24.02.2022

На ден 24.02.2022 година (четврток) во 18:00 часот на оn – line платформа zoom meeting се одржаа две гостувачки предавања.

Теми на гостувачките предавања беа:

1. Измами во осигурувањето со штети на моторни возила Гостин – предавач на оваа тема ќе биде:
– Проф. д-р Перо Стефановски.
2. Компаративна анализа на патни јазли од тип „дијамант“ и тип „dumbell“ Гостин – предавач на оваа тема ќе биде:
– Месуд Латифи, студент на Универзитет Мајка Тереза – Скопје.

Благодарност до Комора на овластени архитекти и овластени инженери, проф. д-р Перо Стефановски и студент Месуд Латифи, кои несебично помогнаа за одржување на настанот.

Гостувачко предавање 24.02.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top