Седница на ЗСИМ 30.01.2021

Врз основа на член 27 од Статутот на Здружение на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ), и член 10 од Деловодник за работа на ЗСИМ, претседателот на ЗСИМ свикува седница на ЗСИМ на ден 30.01.2021 година (сабота) со следниот:
ДНЕВЕН РЕД:
10:00 – 10:10 Пријавување на членови на ЗСИМ.
10:10 – 10:15 Воведно обраќање.
10:15 – 10:20 Усвојување на записник од одржана седница на собрание на 04.12.2019 година
10:20 – 10:30 Активности на ЗСИМ во 2020 година.
10:30 – 10:45 Предлог променет статут и деловодник на ЗСИМ.
10:45 – 11:00 Разно (медиумска покриеност).
11:00 – 11:10 Кафе пауза (оn-line) и пријавување за стручни презентации.
11:10 – 12:00 Стручни презентации од областа на сообраќајното инженерство, кој се дел од континуирано стручно усовршување.

Седница на ЗСИМ 30.01.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top