Прва студентска конференција „Техниката и урбаниот развој – ТУР“

 На 11.11.2020 на Техничкиот факултет – Битола се одржа Првата студентска конференција „Техниката и урбаниот развој-ТУР“ на која ЗСИМ учествуваше како поддршка на студентите и науката. Станува збор за студентска научна конференција, во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на науката.

 Главна цел на конференцијата беше подигнување на степенот на научноистражувачка работа кај студентите, подигнување на нивната свест за глобалните промени и потреби, а со создавање способност за анализа, синтеза, извлекување сознанија за одредена проблематика да се влијае и врз професионалниот и врз личниот развој на студентите, и да се стекнат со искуство за донесување соодветни решенија како идни инженери.

 На конференцијата учествува студенти од ТФБ со свои трудови под менторство на нивните професори. Конференцијата обработи теми со кои студентите дадоа свој придонес во решавање на прашања што во моментов се светски проблеми, со надеж дека изнаоѓањето на решенија на локално ниво ќе придонесе за зачувување на животната средина.

 ЗСИМ во согласност со формираната комисија за оценување на трудовите при Техничкиот факултет – Битола додели благодарница и финансиска поддршка на еден од трите најдобри трудови на конференцијата.

 Во знак на благодарност за активното учество, поддршката и реализација на конференцијата, Техничкиот факултет – Битола додели благодарница на Здружението на сообраќајни инженери.

Прва студентска конференција „Техниката и урбаниот развој – ТУР“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top