Гостувачко предавање 04.12.2019

По повод одбележување на денот на сообраќајните инженери, Здружението на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ) во
соработка со Комора на овластени архитекти и овластени инженери (КОАИ), оранизира настан кој е дел од континуирано стручно усовршување на сообраќајните инженери, со гостувачко предавање на тема: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ СО ИЗБОР НА СОВРЕМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ВО УСЛОВИ НА НАМАЛЕНА ВИДЛИВОСТ.

Гости – предавачи на овој настан се:

  • Александар Вајс, стручен соработник за материјали, Србија
  • Андрија Новаковиќ, инженер за примена на материјали во изработка на сообраќајна сигнализација, Србија
Гостувачко предавање 04.12.2019
Scroll to top