Month: December 2019

Гостувачко предавање 04.12.2019

По повод одбележување на денот на сообраќајните инженери, Здружението на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ) во соработка со Комора на овластени архитекти и овластени инженери (КОАИ), оранизира настан кој е дел од континуирано стручно усовршување на сообраќајните инженери, со гостувачко предавање на тема: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ СО ИЗБОР НА СОВРЕМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ХОРИЗОНТАЛНА […]

Scroll to top