Седница на ЗСИМ 04.12.2019

Врз основа на член 26 од Статутот на Здружение на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ), и член 10 од Деловодник за работа на ЗСИМ свикувам седница на ЗСИМ на ден 04.12.2019 година (среда) со следниот:
ДНЕВЕН РЕД:
09:30 – 10:00 Пријавување на членови на ЗСИМ.
10:00 – 10:10 Воведно обраќање.
10:10 – 10:25 Презентација на програма на ЗСИМ за период 2019-2023 година.
10:25 – 10:30 Одлука за промена на Статут на ЗСИМ.
10:30 – 10:35 Одлука за мирување на членови по региони.
10:35 – 10:50 Разно (активности на ЗСИМ, web, членарина).
10:50 – 11:00 Кафе пауза.
Седницата ќе се одржи на ден 04.12.2019 година (среда) со почеток во
09:30 часот, во просториите на Комора на овластени архитекти и овластени инженери (КОАИ).

Седница на ЗСИМ 04.12.2019
Scroll to top