Year: 2019

Гостувачко предавање 04.12.2019

По повод одбележување на денот на сообраќајните инженери, Здружението на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ) во соработка со Комора на овластени архитекти и овластени инженери (КОАИ), оранизира настан кој е дел од континуирано стручно усовршување на сообраќајните инженери, со гостувачко предавање на тема: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ СО ИЗБОР НА СОВРЕМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ХОРИЗОНТАЛНА […]

Седница на ЗСИМ 04.12.2019

Врз основа на член 26 од Статутот на Здружение на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ), и член 10 од Деловодник за работа на ЗСИМ свикувам седница на ЗСИМ на ден 04.12.2019 година (среда) со следниот: ДНЕВЕН РЕД: 09:30 – 10:00 Пријавување на членови на ЗСИМ. 10:00 – 10:10 Воведно обраќање. 10:10 – 10:25 Презентација на […]

Scroll to top